ร้องเพราะมาก ในความคิดฮอดมีแต่เจ้าผู้เดียว ด.ช.ภูมิระพี ร้อยเอ็ด