รู้จัก“มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด” งานบุญมหาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

  • ร้อยเอ็ด เมืองธรรม เส้นทางสายบุญ
  • กินข้าวปุ้น บุญผะเหวด ฟังเทศมหาชาติ
  • ไฮไลท์กิจกรรมในงานบุญ การมีส่วนร่วมของชุมชนครั้งยิ่งใหญ่
  • ฮีต 12 คอง 14” บุญใหญ่เดือนสี่ ประเพณีบุญผะเหวด
  • มหาชาดก ชาติที่10   มหาชาติ พระสัพพัญญู

หนึ่งในของดีเมืองร้อยเอ็ดที่ระบุในคำขวัญของจังหวัดร้อยเอ็ด คือ งานประเพณีบุญผะเหวด  ซึ่งเป็นงานบุญเดือน ๔ หนึ่งในฮีต  ๑๒ ตามวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสาน เป็นงานบุญเก่าแก่ที่อยู่คู่กับชาวจังหวัดร้อยเอ็ดมานานกว่า ๑๐๐ ปี  เป็นประเพณีสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา กิจกรรมสำคัญ คือ การแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง “พระเวสสันดรชาดก”  ที่คนไทยทั่วไปรู้จักกันดีในนาม “เทศน์มหาชาติ” หรือ “เทศน์พระเวสสันดร” ซึ่งในภาษาอีสานเรียกว่า “เทศน์ผะเหวด”  จ.ร้อยเอ็ด และทุกภาคส่วน ได้ผนึกกำลังกันแถลงข่าว กำหนดจัดงานขึ้นในปีนี้อย่างยิ่งใหญ่ ช่วงสัปดาห์แรกเดือนมีนาคม   ณ บริเวณลานสาเกต และเกาะกลางบึงพลาญชัย ในช่วงที่จัดงานนั้น      ระหว่าง วันที่ 6-7-8 มีนาคม 2563  รวม 3 วัน ในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่สำคัญตามประเพณี และมหรสพสมโภชตลอด 3 วันเต็ม พร้อมเชิญชวนชาว จ.ร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง เป็นเจ้าบ้านที่ดี เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลมาร่วมงานบุญทั่วประเทศ

มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด”  ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563
  • ความสำคัญของงาน  “ฮีตสิบสอง คอง สิบสี่” และ  บุญใหญ่ฮีตเดือนสี่ ประเพณีบุญผะเหวด

พูดถึงวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสาน  ถือได้ว่าเป็นภูมิภาคที่มีงานบุญตลอดทั้งปี มีประเพณีที่มากที่สุดในประเทศไทย  ซึ่งแสดงถึงความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและพุทธศาสนา  ชาวอีสานจึงถือปฏิบัติเป็นประเพณี 12 เดือน เรียกว่า “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอีสานที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน

ฮีตสิบสอง” มาจากคำ 2 คำ คือ “ฮีต” กับ “สิบสอง”  ฮีต มาจากคำว่า “จารีต”  หมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวอีสาน เรียกว่า “จาฮีต” หรือ “ฮีตสิบสอง” ในหนึ่งปี

คองสิบสี่”   หมายถึง ครองธรรม 14 อย่าง เป็นกรอบหรือแนวทางที่ใช้ปฏิบัติระหว่างกัน ของผู้ปกครองกับ  ผู้ใต้ปกครองของพระสงฆ์ และ ระหว่างบุคคลทั่วไป เพื่อความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมือง

จังหวัดร้อยเอ็ดยึดถือ “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” เป็นแนวทางปฏิบัติทั้งปีและมีงานบุญครบทุก 12 เดือน งานบุญที่ยิ่งใหญ่ถือเป็นงานประเพณีประจำจังหวัด คือ ฮีตเดือนสี่ หรือบุญเดือนสี่ งาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด” หรือบุญมหาชาติ  คำว่า “ผะเหวด” เป็นสำเนียงอีสาน มาจากคำว่า “พระเวส” หมายถึง   “พระเวสสันดร”

มูลเหตุแห่งการทำบุญผะเหวด  มีกล่าวไว้ในหนังสือมาลัยหมื่นมาลัยแสนว่า ครั้งหนึ่งพระมาลัยให้ไปไหว้พระธาตุเกษแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  ได้พบและสนทนากับพระศรีอาริยเมตไตรย พระโพธิสัตว์ ผู้ซึ่งจะได้จุติกาลลงมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต  ทราบความประสงค์ของมนุษย์จากพระมาลัยแล้วจึงสั่งความกับพระมาลัยว่า  “หากใครต้องการจะพบและเกิดในสมัยพระศรีอาริย์  ให้ทำแต่ความดี อย่าฆ่าพ่อตีแม่ สมณชี  พราหมณ์ ครูอาจารย์ อย่าทำร้ายพระพุทธเจ้า อย่ายุยงสงฆ์ให้แตกกัน  และต้องฟังเทศน์มหาชาติให้จบทุกกัณฑ์ในวันเดียว  ท่านทั้งหลายจะได้เกิดร่วมและพบพระองค์”  ด้วยเหตุนี้เอง ชาวร้อยเอ็ดจึงได้ยกเอา ฮีตเดือนสี่  “บุญผะเหวด” ให้เป็นประเพณีประจำจังหวัด ภายใต้ชื่องาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด” ถือได้ว่าเป็นงานบุญมหาชาติที่จัดได้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

  • รวมไฮไลท์ของงานปีนี้  “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด”  ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563

มีกิจกรรมสำคัญที่ไม่อยากให้พลาด คือ การประกวดธงผะเหวด / ประกวดพระเวสสันดร และนางมัทรี

พิธีแห่อัญเชิญพระอุปคุตพระราชทาน / พิธีเจริญพระพุทธมนต์ / พิธีทักษิณานุประทาน / การเทศน์สังกาส /เทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน

ชมการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม 4D  ตำนานพระเวสสันดร  ในปีนี้นำเสนอชุดการแสดงภายใต้ชื่อ  “มหาชาดก ชาติที่ 10 มหาชาติ พระสัพพัญญู”

ชมการขบวนแห่ “มหาทานบารมีตำนานพระเวสสันดรชาดก” ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม ๑๓ กัณฑ์ ๑๖  ขบวน

“อิ่มบุญ อิ่มท้อง ทานข้าวปุ้นในสวนฟรี / ชมการสาธิตการทำข้าวปุ้น / การทำข้าวโป่ง/ ข้าวต้มมัด / ชมการแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้าน และหมอลำอีสาน  ฟรีตลอดงาน

ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อน / พิธีเทศน์สังกาด / บุชาพระคาถาพัน / พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๑ รูป

รับอานิสงฆ์บุญที่ยิ่งใหญ่ในพิธีเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา

ร่วมแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน หรือต้นผ้าป่าของหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนจากทุกสารทิศ หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอต่าง ๆ ตลอดทั้งวัน เพื่อถวายเป็นกองทุนบุญผะเหวดร้อยเอ็ด สำหรับใช้ในสาธารณกุศล

พิธีมอบสัตตสดกมหาทาน จำนวน ๑๐๑ ชุด / และพิธีมอบโค กระบือแก่เกษตรกรผู้ยากไร้

  • ยังมีรายการเพิ่มเติมอีก ที่ไม่อยากให้พลาด

จังหวัดร้อยเอ็ดมีความยินดีเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” “มากินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ” ร่วมขบวนแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน และสัมผัสวิถีชีวิตของชาว   จังหวัดร้อยเอ็ด ท่านจะได้พบกับการประดับธงผะเหวด  พวงดอกสะแบง  มาลัยข้าวสาร มาลัยข้าวตอก ธงใยแมงมุม ดอกโน    ซึ่งเป็นเครื่องพันสัญลักษณ์ของงานบุญผะเหวด ประดับอย่างสวยงามทั่วทั้งเมือง  ได้รับประทาน “ข้าวปุ้น” อาหารงานบุญอีสานฟรี  ตลอดทั้งงาน

วันที่ 6-7-8 มีนาคม นี้ ขอเชิญนักท่องเที่ยวสายบุญ มาร่วมกับชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสืบสาน พระพุทธศาสนา สร้างศรัทธา เผยแผ่การบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตาม ฮีต12 คอง 12 ของชาวอีสานให้ดำรงอยู่สืบไป

  • สารจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ถ้าพูดถึงจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้คนจะนึกถึงศูนย์กลางของภาคอีสาน  เป็นเมืองเก่า ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์  โดยปรากฏชื่อเมืองในตำนานอุรังคธาตุว่า  “สาเกตนคร”  ถูกจัดเป็นมณฑลที่มีเมืองบริวารมากมาย   มีความเจริญรุ่งเรืองในประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา  

คนร้อยเอ็ด มีความเป็นคนอีสานที่มีน้ำใจ  มีงานอะไรต้องทำร่วมกัน จะยินดีทำเต็มที่ ชอบทำบุญและบริจาคทานจะเห็นได้ชัดจากกิจกรรม งานบุญ ประเพณีต่างๆ จังหวัดร้อยเอ็ดจะมีความโดดเด่นใน ฮีต 12 คอง 14  ที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นเมืองเก่าแก่  และมีความเจริญรุ่งเรืองมานาน มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่โดดเด่น

จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจุดหมายปลายทางของนักบุญ และนักท่องเที่ยวเชิงธรรมะ  เป็นเมืองอารยธรรม  ที่ต้องเดินทางมาเยือน เพื่อปฏิบัติธรรม ไหว้พระ สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์  จังหวัดร้อยเอ็ด มีพุทธสถาน เก่าแก่จากอดีตสู่ปัจจุบัน    มีร่องรอยรูปแต้ม ในผนังสิมเก่าโบราณ หลายแห่ง บ่งบอกถึงความเจริญทางพุทธศาสนา กอาทิ วัดเหนือ  วัดบึงพลาญชัย     วัดกลางมิ่งเมือง วันบูรพาพิราม และวัดเก่าแก่ น้อยใหญ่ อีกมากมายกระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ด     มีสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่แสดงถึงความรุ่งโรจน์ของพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน   “มหาเจดีย์ชัยมงคล”  สถาปัตยกรรม  ที่ยิ่งใหญ่ในรัชสมัย รัชกาลที่ 9  ดำเนินการสร้างโดย “พระอาจารย์ศรี มหาวิโร” ซึ่งเป็นศิษย์ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นสถานที่ ที่เป็นจุดรวมใจของพุทธศาสนิกชน จากทั่วทุกทิศ  ตั้งอยู่บริเวณ วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม บนยอดเขาผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนั้น สักครั้งหนึ่งในชีวิต   อยากให้พุทธศาสนิกชนทั่วทุกทิศ  ได้มีโอกาสมาเยือนเมืองร้อยเอ็ด โดยเฉพาะงานประเพณี  ฮีตเดือนสี่  ที่จะเกิดขึ้นช่วงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี  จะมีบุญใหญ่ที่ชาวร้อยเอ็ดสืบทอดกันมาทุกปี  กับงาน  “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด”  หรือ “บุญมหาชาติ”  มาร่วมสร้าง ศรัทธา บารมีทาน รับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่กับการฟังเทศน์มหาชาติให้ครบทั้ง 13 กัณฑ์  กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด สืบสานตำนาน “มหาเวสสันดร” มหาชาดก ชาติที่10 ก่อนกำเนิดพระพุทธเจ้า บารมีทานที่ยิ่งใหญ่  ในวันที่ 6-7-8 มีนาคม 2563 นี้ขอเชิญนะครับ