ไฮไลท์แต่ละวัน ก่อนปิดงานประเพณีประจำปี “บุญผะเหวด” อย่างยิ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2563  จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด”  ครั้งที่ 30/2563 ขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดงานประเพณีประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด  สร้างการรับรู้และดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดร้อยเอ็ด   เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   สร้างแรงศรัทธา เผยแพร่ภาพลักษณ์  การสืบสานประเพณี  “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด”  ตอกย้ำความเป็นเมืองอารยธรรมเก่าแก่  “ร้อยเอ็ด เมืองธรรม เส้นทาง   สายบุญ” ความสำเร็จในการจัดงานในครั้งนี้ ด้วยการนำของ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด,      นายมังกร  ยนต์ตระกูล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พ่อค้า ประชาชน ทุกภาคส่วน ร่วมมือร่วมใจกันสืบสานงานบุญใหญ่เดือนสี่ ที่มีการสืบทอดกันมาแต่ในอดีต    “งานบุญผะเหวด”    ถือเป็นงานประจำปีจังหวัดร้อยเอ็ดจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม   ร่วมสืบสานงานประเพณีสำคัญของชาวร้อยเอ็ดในครั้งนี้ด้วย   งานเริ่มตั้งแต่ วันที่ 6 มีนาคม 2563   ร่วมรับประทานอาหารในงานพาแลง กับเหล่า พ่อค้า นักธุรกิจ  หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมชมการแสดงและชมการแสดงละคร ประกอบ แสง สี เสียง สื่อผสม 4D  ตำนานพระเวสสันดร ในชุด “มหาชาดก ชาติที่ 10 มหาชาติ พระสัพพัญญู” 

วันที่ 7 มีนาคม 2563  เป็นประธานในการเปิดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด” ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563  และร่วมชมขบวนแห่พระเวสสันดร 13 กัณฑ์ 16 ขบวน  พร้อมร่วมรำในขบวนแห่กัณฑ์หลอนเป็นการปิดท้ายขบวนแห่บุญผะเหวดในปีนี้ด้วย   ซึ่งในวันนี้ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ไม่ต่ำกว่า 10,000 คนที่มาร่วมชมขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา

  ผู้ที่ร่วมงานจะได้รับประทานข้าวปุ้น หรือ ขนมจีน ฟรีทั้งเมืองตลอดงาน ซึ่งถือเป็นการบริจาคทานอย่างหนึ่งของชาวร้อยเอ็ด  งานบุญใหญ่ทุกครั้งจะต้องใช้ข้าวปุ้นจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด จะทำขึ้นเพื่อจำหน่ายให้กับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ นำไปบริจาคฟรีในงาน เป็นการส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง

วันที่ 8 มีนาคม 2563  เป็นวันสุดท้ายของงาน ซึ่งจะมีพิธีตั้งแต่ 04.00 น. เป็นต้นไป จะมีการแห่ข้าวพันก้อน บูชา พระคาถาพัน เทศน์สังกาส ทำบุญตักบาตร ฟังพระเทศน์มหาชาติ  ตลอดทั้งวันจะมีการแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน พุทธศาสนิกชน ทั่วทุกสารทิศจะจัดทำต้นดอกไม้เงิน ประดับตกแต่งสวยงาม แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง รำฟ้อนสนุกสนาน     มาพร้อมเสียงดนตรี มโหรี กลองยาวอีสาน  เพื่อถวายเป็นทานบารมีแก่พระสงฆ์    ที่กำลังเทศน์มหาชาติ

ท้ายสุด สรุปยอด กันฑ์จอบ กัณฑ์หลอนประจำปี 2563 พลังศรัทธาและความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้อง รวมถึงพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ  ได้ทั้งสิ้น  603 ต้น เป็นเงินสด   จำนวน 3,127,232.75 บาท  รายได้หลังนำถวายพระสงฆ์แล้วจะนำไปสงทบกองทุนบุญผะเหวด  เพื่อการบำรุงและสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป  งานบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ และประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ 

    ปีหน้าจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมที่จะผลักดันต่อให้ร้อยเอ็ดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม  “เมืองธรรม เส้นทางสายบุญ” และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมประเพณี ตาม “ฮีต12 คอง14”  ของชาวอีสานที่สืบทอดกันมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน