TMF Power Fusion กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคมสัญจร 5 ภูมิภาค

               

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  จัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค เพื่อขยายเครือข่ายการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในเผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงสร้างโอกาสในการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกับกองทุนฯ   

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่าสังคมไทยกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงของสื่อ ที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสาร
ทำให้เกิดทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์เกิดความก้าวหน้าทั้งเศรษฐกิจและสังคม แต่ขณะเดียวกันเราก็กำลังเผชิญกับปัญหาในการใช้งานสื่อในมิติต่างๆ สังคมจึงจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้และทักษะในการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล  จึงได้จัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และด้านการรู้เท่าทัน สื่อสารสนเทศและดิจิทัลไปยังภาคีเครือข่าย

ดร.ธนกร กล่าวว่า นอกจากนั้นการจัดเวที TMF Power Fusion  กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม   จะทำให้ภาคีเครือข่ายได้เข้าใจถึงภารกิจของกองทุน  อีกทั้งยังเป็นการขยายเครือข่ายการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในระดับประเทศ  

“ทั้งนี้เวทีฯ ได้กำหนดกรอบเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เปิดพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วม
รับฟังความคิดเห็น รวบรวมแนวคิดเพื่อกลั่นกรองเป็นข้อเสนอต่อคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนของประชาชน  เพื่อสร้างกระบวนการทำงานและผลักดันให้เกิดการพัฒนานิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์”

อย่างไรก็ตามเวที  TMF Power Fusion  กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม  

จะสัญจรไปยัง 5 ภูมิภาคของประเทศ  

  •  ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส         จ.เชียงใหม่
  • ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเดอะทวิน โลตัส         จ.นครศรีธรรมราช
  • ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์         จ.อุบลราชธานี
  • ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี
  • ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ