จัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล โดย วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี จัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ชั้นปีที่ 2 ต่อยอดองค์ความรู้สู่ในศตวรรษที่ 21

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การพัฒนาด้านสุขภาพ ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ชั้นปีที่ 2” ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เมื่อเร็วๆนี้

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี  ดำเนินการจัดโครงการ “สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การพัฒนาด้านสุขภาพ ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล” โดยเป็นการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ชั้นปีที่ 2 ในการศึกษาวิชา การวิจัยและนวัตกรรมขั้นต้น ปีการศึกษา 2566  โครงการที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาด้าน Innovation หรือพัฒนาองค์ความรู้สู่นวัตกรรมและเห็นความสำคัญในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยต่อยอดจากการจัดการเรียนการสอนวิชาการวิจัยและนวัตกรรมขั้นต้น ซึ่งเน้นผู้เรียนใช้ทักษะ Creativity and Innovation หรือ การคิดอย่างสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม, Communication information and media literacy คือ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ และ Collaboration teamwork and leadership คือ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะความเป็นผู้นำ  

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ได้เปิดรับบุคคลที่สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่นเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ใช้การจัดการศึกษาบนพื้นฐานความเชื่อว่า “โลกนี้เป็นห้องเรียน (The world is our classroom)” ที่ผสานการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult learning) การเรียนรู้แบบนำตนเอง (Self-directed learning) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation based learning) โดยจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้และการปฏิบัติการพยาบาล สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ทั้งความรู้ กระบวนการคิด สมรรถนะทางวิชาชีพ และตอบสนองความต้องการของประเทศ จึงได้บ่มเพาะให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตให้มีความรอบรู้กว้างขวาง แสวงหาความรู้อยู่เสมอ มีการคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพและนวัตกรรม สามารถติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพทางสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลที่มีภารกิจหลักตามภารกิจของสถาบันระดับอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาล ทำการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน บริการวิชาการและวิชาชีพให้แก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบสานพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  องค์ประธานนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต”