ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ GCCA 2024

TCMA ประกาศความพร้อม ผนึก Global Cement and Concrete Association (GCCA) นับถอยหลัง
พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดประจำปี “GCCA CEO Gathering and Leader Conference 2024”
การรวมตัวครั้งสำคัญของผู้นำอุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีตจากทุกภูมิภาคทั่วโลก ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำระดับโลก ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ นักวิชาการ/ ผู้เชี่ยวชาญด้านปูนซีเมนต์ คอนกรีต และนวัตกรรมก่อสร้าง
ร่วมกำหนดกลยุทธ์ปักหมุดลดโลกร้อน ผ่านเทคโนโลยี นวัตกรรม และทุนสีเขียว ภายใต้แนวคิดหลัก “Cement Industry Progress – What’s next for our collective action and future” ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ดร.ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย หรือ TCMA เปิดเผยว่า การประชุมสุดยอดประจำปี  GCCA  ในแต่ละครั้ง มุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีตของโลก เป็นโอกาสดีที่ผู้บริหารระดับสูง และผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตจากประเทศต่างๆ มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สำหรับการประชุม GCCA 2024 ครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตของประเทศต่างๆ ทั่วโลก มุ่งกลยุทธ์ดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี  นวัตกรรม และแหล่งเงินทุนสนับสนุน เพื่อก้าวไปสู่ Net Zero Future ของอุตสาห-กรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีต

“TCMA มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่มีส่วนสนับสนุนสำคัญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม GCCA 2024 ที่กรุงเทพฯ ในครั้งนี้ และเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นประเทศไทย ขอบคุณ GCCA ที่ให้ประเทศไทยเป็นสถานที่จัดการประชุมครั้งสำคัญ ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้ต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย ในการได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักวิชาการ/ ผู้เชี่ยวชาญด้านปูนซีเมนต์ คอนกรีต และนวัตกรรมก่อสร้าง หารือกลยุทธ์ดำเนินงานกับผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำของโลก รวมถึงติดตามนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจกจากผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ การเชื่อมโยงความร่วมมือ รวมกับการผสมผสานระหว่างความช่วยหลือทางเทคนิค และการสนับสนุนด้านการเงิน จะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตในประเทศไทยก้าวไปสู่ Net Zero รวมทั้งได้มีโอกาสในการแสดงให้ทุกประเทศได้เห็นว่า ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในการร่วมมือกับนานาประเทศในการลดภาวะโลกร้อนกับประชาคมโลก และความร่วมมือกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการร่วมมือกันขับเคลื่อนนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในมุมมองของผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม ในระดับภูมิภาคและระดับโลก ในมุมมองของผู้นำระดับสูงจากประเทศชั้นนำที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ นำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสังคมอีกด้วย” ดร. ชนะ กล่าว

ด้าน นายโธมัส กิลโย ประธานบริหาร Global Cement and Concrete Association (GCCA) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า GCCA เป็นความร่วมมือของผู้ประกอบอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตชั้นนำระดับโลก ปัจจุบันสมาชิกมีกำลังการผลิตรวมกว่าร้อยละ 80 ของกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ทั้งโลก (ยกเว้นสาธารณรัฐประชาชนจีน)  GCCA ทำหน้าที่เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสมาชิก และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตทั่วโลก  ให้กับผู้ผลิตปูนซีเมนต์และคอนกรีตทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งมีสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) และผู้ผลิตปูนซีเมนต์ 3 ราย-บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) เข้าเป็นสมาชิก GCCA มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน สถาบันวิจัยของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในการเป็นผู้นำการผลักดันการลดก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมและให้ความเห็นการลดก๊าซเรือนกระจกในการประชุม COP ทุกครั้ง  ซึ่งเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆ  ในแนวทางการผลักดันการลดก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศ

“การตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดประจำปี GCCA มาจากความร่วมมือและผลงานที่ยอดเยี่ยมของ TCMA เริ่มจากเป็นประเทศแรกของโลก ที่จัดทำแผนที่นำทางอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ปี 2050 (Thailand 2050 Net Zero Cement and Concrete Roadmap) ตามแนวทางของ GCCA จากนั้น นำมาขับเคลื่อนและมีความก้าวหน้า สามารถเห็นถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นในแต่ละก้าวเดิน บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลักดันไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง รวมถึงการดำเนินงานเชิงพื้นที่  สระบุรีแซนด์บ๊อกซ์ ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง” นายโธมัส กล่าว

การประชุม GCCA 2024 ในเดือนมิถุนายน ศกนี้ ที่กรุงเทพฯ เป็นการประชุมประจำปีครั้งสำคัญของสมาชิก GCCA ทั่วโลก จะมาร่วมกันยกระดับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สู่เป้าหมาย Net Zero Future และหารือในประเด็นสำคัญ:- ภารกิจสู่เน็ตซีโร่ (Net Zero Mission) ความร่วมมือสู่ก้าวหน้า/ความสำเร็จของอุตสาหกรรมซีเมนต์ (Cement Breakthrough) เรียนรู้สิ่งใหม่ในวันสาธิตนวัตกรรม (Innovation Demo Day) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าด้านเทคนิค (Technical Field Visit)  รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “Concrete in Life” ซึ่งเป็นกิจกรรมประกวดภาพถ่ายประจำปี ของ GCCA ที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2019 (2562) เชิญชวนช่างภาพและผู้สนใจจากทั่วโลก ส่งภาพถ่ายคอนกรีตที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเข้าชิงรางวัล